حرارت پارس صنایع
یکشنبه, 31 شهریور 1398 ساعت 15:50

ترموکوپل دما

منتشرشده در حرارت
شنبه, 09 تیر 777 ساعت 16:42

سنسور دما

منتشرشده در حرارت
شنبه, 13 اسفند 776 ساعت 00:21

ترموکوپل یا ترموکوبل

منتشرشده در حرارت